LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png
Náučný chodník

Trasa náučného chodníka vedie Hummelskou dolinou. Náučný chodník má historicko – náučný charakter, pričom je schodný aj pre menej náročného turistu, resp. návštevníka.


Trasa začína v bode č.1 Pecík - v blízkosti Hummelského potoka a skalky. Daná lokalita dostala pomenovanie na základe dávno vybudovanej pece, ktorá slúžila ako spaľovacia pec uhynutého dobytka, čiže starodávna kafiléria. Bod č. 2 Píla sa nachádza oproti Pecíku na druhej strane Hummelského potoka pod dolinovou cestou, nad Venclovým tajchom označovaným ako Káva. Bod č.3 Starý mlyn je umiestnený medzi Pílou a tzv. Knačovým tajchom (dnes už zarasteným náletovými drevinami). Ako všetky zariadenia bol aj tento poháňaný vodnou silou. Náučný chodník pokračuje po telese hrádzi zásobného rybníka a vodného kanála smerujúceho ku Knačovmu tajchu. Následne prechádza hrádzou Knačovho tajchu ponad Hummelský potok a ďalej už existujúcimchodníkom ponad Antlov Hámor až k Hámru Schneida Liese. Bod č.4 Hámor Schneida Liese , z tohto bodu pokračuje chodník hrádzou až k hornému Antlovmu tajchu, po hrádzi ďalej na sever Hummelskou dolinou po starej ceste až k ručne kopanej historickej bani nachádzajúcej savo svahu nad krížom, kde náučný chodník končí.                                             

Manažérom projektu náučného chodníka je Bc. Lučkaiová Daniela, odborný garant Ing. Nálepka Róbert – starosta obce a Ing. Schürger Ján,PhD.,   spolurealizátori : Klub slovenských turistov SKOBA