LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png
Územie

Rozloha územia

Spoločnosť obhospodaruje lesný majetok o výmere 2435,24 ha v katastrálnom území obce Vyšný Medzev. Spoločnosť zabezpečuje komplexné obhospodarovanie prenajatého lesného majetku.

 

Poloha a výškové pomery

Lesný majetok sa rozprestiera na území východnej časti Slovenského Rudohoria v celku Volovských vrchov a podcelku Kojšovej hole. Hlavný hrebeň tejto časti Volovských vrchov je výrazne smerovaný zo západu na východ. Najvyšším  bodom je  Kloptaň  1153 m n. m., druhým významným bodom je Zbojnícka skala- Räuberstein 1147 m n. m. a Birkenhübel 1012m n .m.. Najnižším bodom je južný okraj časti Buchwald 280 m n. m.

 

Ochrana prírody a kategorizácia lesov

Na území lesného celku Vyšný Medzev sa nachádza prírodná rezervácia Kloptaň a časť územia spadá do Chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy.

Graf hospodárskych a ochranných lesov

 

 

 

 

 

 

Geomorfologické a hydrologické pomery

Geologické zloženie podložia tvoria silne až slabo metamorfované (premenné) staršie treťohorné sedimenty alpínskeho vrásnenia tvorené predovšetkým z kryštalických bridlíc a fylitov, prestupované pieskovcami a kremencami. Z geologického hľadiska patrí oblasť do tzv. Gelnickej skupiny bohatej na rudné ložiská. Svedčí o tom i bohatá história obce ako jedného z hornouhorských banských miest. Z rúd sa tu vyskytujú predovšetkým siderit, tetraedrit, pyrit, chalkopyrit, strieborné rudy v sprievode kremencov. V minulosti sa vyskytovali i zlatonosné, strieborné a medené rudy. O zlatonosných rudách svedčí miestny názov Zlatná dolina–Goldseifen.

Geomorfologicky je to pekne vymodelovaný lesnatý horský reliéf s výdatnými potokmi pretekajúcimi cez každú dolinku. Hydrologicky patrí Vyšný Medzev do povodia Dunaja s menšími potokmi miestneho významu vlievajúcimi sa do Bodvy, ako Hummel, Zlatná-Goldseifen, Borzov-Bärenseifen, Račí potok-Krebsseifen.
Pôdy sú piesočnato-ílovité, až ílovito-piesočnaté, miestami hlinitá hnedozem je vo vyšších polohách značne kamenistá.

 

Zastúpenie drevín

Priemerné zastúpenie drevín v %

Priemerné zastúpenie drevín v percentách